info

היהודים בצרפת

שלושת האבות שלי, שלוש האימהות שלי

כך הגענו – הורי, אחותי הילדה ואני – אל אנגולם ,Angoulême בספטמבר

לקריאת המאמר

תקופת הבולרו נושא הטלאי

בים מן היהודים הזרים עזבו את מעונם מתוך פחד כך הגענו – הורי, אחותי הילדה ואני – אל אנגולם ,Angoulême בספטמבר 1939, כדרכן של משפחות יהודיות רבות מהעיר מץ Metz . תחילה עלה בידנו לנהל חיים כמעט נורמאליים.

לקריאת המאמר

ועידת אוויאן (Evian)

מה לעשות ביהודים בשנת 1938?

לקריאת המאמר